Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Tin tức sự kiện
Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình vinh dự nhận Cờ thi đua của Tỉnh ủy - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013 - 2017)
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 19/01/2018 .Lượt xem: 2097 lượt.
     Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình vinh dự nhận Cờ thi đua của Tỉnh ủy - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013 - 2017)

Sáng ngày 18/01/2018, tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức. Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình vinh dự được Tặng cờ thi đua của Tỉnh ủy, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013 - 2017).


Trong 5 năm (2013-2017), thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, CBCC Phòng Nội vụ đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp, kịp thời hướng dẫn triển khai trong chi bộ, cơ quan nghiêm túc tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, chào mừng 20 năm tái lập, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình gặp không ít khó khăn và thách thức. Cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ tốt các điều kiện, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực.

Về công tác tổ chức nhà nước, Phòng đã tham mưu UBND huyện thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đúng quy định. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp; cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các cơ quan hành chính. Công tác quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị nhìn chung đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác cải cách hành chính được huyện xem đây là một trong những nhiệm vụ đột phá mang tính quyết định cho sự phát triển của huyện, với quyết tâm chính trị cao Phòng Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã tập trung tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành, triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC. Nổi bật, Phòng đã tham mưu UBND huyện triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã để giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí và hiện đại hóa nền hành chính.

 Công tác quản lý CBCCVC được thực hiện tốt, công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đảm bảo theo quy định Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Thường xuyên rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức để bổ sung các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn và cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ CBCCVC. Triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện tốt các quy định về phân cấp, chế độ tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy trình. Thực hiện đúng các quy định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc, nhận xét, đánh giá và các chế độ chính sách khác đối với CBCCVC.Triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung nêu trên, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chính xác kịp thời. Thực hiện tốt chế độ chính sách liên quan đến công tác tiền lương, chuyển xếp ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; thực hiện tốt báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm chú trọng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.

Tập trung củng cố, kiện toàn UBND huyện, xã, thị trấn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Có đề xuất giải pháp trong công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ CBCC và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện tốt việc bố trí 44 cán bộ thuộc Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011- 2016 vào các chức danh cán bộ, công chức phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố theo Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục thực hiện tốt, qua đó đã giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, CBCCVC trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; góp phần thực hiện tốt nội dung được biết, được bàn, tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra, từ đó trách nhiệm của CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có chuyển biến hơn, tinh thần đoàn kết thống nhất, tác phong gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với công dân trong việc thực thi công vụ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong các cơ quan nhà nước, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, gia đình văn hoá, thôn, xã văn hoá và cơ quan văn hoá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phối hợp thực hiện tốt dự án điều chỉnh hồ sơ địa giới hành chính. Giải quyết tốt các tranh chấp ĐGHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, quản lý tốt hồ sơ, bản đồ, cột mốc ĐGHC và các nội dung liên quan theo quy định. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, để làm cơ sở trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 04 -NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng thời, chấn chỉnh việc thực hiện bổ nhiệm và sử dụng đúng chức danh được bổ nhiệm để phát huy, nâng cao hiệu quả làm việc đối với chức danh công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của Pháp lệnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; công tác dân vận chính quyền.

Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác thanh niên trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện giải quyết tốt chế độ đối với TNXP theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và trình phê duyệt triển khai các đề án phát triển thanh niên. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên; Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm ở địa phương và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt chỉ tiêu đề ra; không có khiếu nại, tố cáo của CBCCVC và công dân liên quan đến lĩnh vực Nội vụ; Không có khiếu nại vượt cấp lên Sở Nội vụ, các cơ quan của tỉnh và các cơ quan Trung ương. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực nội vụ, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tổ chức Hội, giúp các Hội ổn định, hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ của các Hội. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện chính sách có liên quan đến công tác tôn giáo ở địa phương đúng quy định của pháp luật. Triển khai kịp thời và đầy đủ các quy định về chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động tôn giáo. Tham mưu, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Nắm bắt tình hình kịp thời, chủ động phối hợp xử lý những hoạt động tôn giáo, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo đúng Pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp, kiểm tra, xử lý và giải quyết có hiệu quả các vụ việc tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định.

Tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tổ chức triển khai các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ phát động và phong trào thi đua trọng tâm “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng giải quyết hồ sơ kháng chiến tồn đọng. Tham mưu UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong huyện có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biện pháp, giải pháp xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Văn thư - lưu trữ; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Văn thư - lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định về công tác văn thư, lưu trữ; Ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về VTLT: Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan; tổ chức Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Bố trí công chức quản lý nhà nước về công tác VTLT tại phòng Nội vụ; bố trí công chức, viên chức làm công tác VTLT đúng chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng HĐND, UBND và các đơn vị trực thuộc.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ và thủ trưởng cơ quan trong 05 năm qua 100% cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% gia đình CBCC đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 02 danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh. Ngoài ra, Phòng Nội vụ được ngành cấp trên đánh giá cao và đạt được những danh hiệu thi đua của ngành như Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ (2013); Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua khối Cụm đồng Bằng (năm 2014); Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2015; Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua khối Cụm đồng Bằng (năm 2016); Trong 05 năm qua 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm có 01 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm kỷ luật, về tập thể Chi bộ là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Cấp uỷ, công đoàn, chính quyền phát động các phong trào thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình, đơn vị đã nhận đỡ đầu cho 01 cháu gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5.400.000 đồng/năm, nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn vận động đoàn viên công đoàn tiết kiệm và tổ chức góp vốn quay vòng để giúp các gia đình CBCC có nguồn vốn giải quyết trong sinh hoạt, sản xuất cải thiện đời sống. Với những việc làm theo Bác tuy rất nhỏ của mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đã góp thêm nguồn kinh phí quý giá đề tham gia các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách “Giảm nghèo bền vững”; “Khuyến học khuyến tài” của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Chi bộ tiếp tục lãnh đạo các đảng viên trong chi bộ và cùng toàn thể cán bộ, công chức Phòng Nội vụ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiêm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi người. Tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa vào sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của chi bộ và cơ quan. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước về kết quả học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở chi bộ, cơ quan.

  Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và tập thể chi bộ Phòng Nội vụ đã khắc phục khó khăn, tiếp tục chủ động tham mưu cho các Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo và thực hiện có kết quả nhiều công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; công chức, công vụ; xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở; thanh tra, kiểm tra và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác văn thư-lưu trữ; công tác Tôn giáo; công tác thanh niên và công tác Thi đua-Khen thưởng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả huyện.

Công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở kịp thời, hiệu quả; hoạt động của chính quyền các cấp chất lượng được nâng cao. Đã phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu giải quyết tranh chấp địa giới hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Với những kết quả đạt được năm 2017, Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình đứng nhì khối thi đua Cụm đồng bằng, và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chi bộ phòng Nội vụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Tỉnh ủy Quảng Nam Tặng cờ thi đua Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013-2017) ./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tướng nêu 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành cho 'năm tăng tốc, bứt phá' 2019
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2019
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc tại huyện Thăng Bình
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thủ tướng: Tự đổi mới để trở thành một Chính phủ của thời đại 4.0
Phòng Nội vụ và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thăng Bình nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
Các tin cũ hơn:
Huyện Thăng Bình tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức năm 2017
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2018
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2018
Hội Cựu chiến binh khối UBND huyện tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho các đồng chí Hội viên.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, chiến lược trong năm 2018
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước
TOÀN CẢNH Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn
TOÀN CẢNH Quốc hội thảo luận cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình
    
1   2   3   4   5  
    

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)