Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Cải cách hành chính
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tác giả: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 12/02/2019 .Lượt xem: 1803 lượt.
     Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3982/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là: Kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp; củng cố, kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.


Ảnh minh họa

Kế hoạch đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trên 07 lĩnh vực CCHC đó là:

1. Cải cách thể chế hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành không còn phù hợp.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định, chính sách phục vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Công khai đầy đủ, kịp thời và có hệ thống toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách. Chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung và hướng dẫn kịp thời khi có các quy định, chính sách mới.

2. Cải cách thủ tục hành chính, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát các quy định về thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị ở các cấp với nhau.

- Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được ban hành theo đúng thẩm quyền.

- Thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cụ thể:

-  Kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 và Kế hoạch 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân.

- Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm việc bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; việc tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Tập trung thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực, hiện đại, theo yêu cầu vị trí công tác và sát với thực tế; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng theo chức danh, vị trí việc làm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công, cụ thể:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục.

6. Hiện đại hóa nền hành chính, cụ thể:

- Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử theo Quyết định 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam.

- Thực hiện liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

- Nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, huyện, xã.

- Thực hiện nhiều hình thức đa dạng, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Triển khai Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cụ thể:

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh; đề cao vai trò nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trong công tác CCHC.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến người dân, tổ chức về kết quả CCHC. Triển khai xác định và công bố Chỉ số CCHC hàng năm.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác CCHC các cấp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC.

Với những nhiệm vụ đặt ra nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam quyết tâm nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Mời xem toàn văn Quyết định ban hành Kế hoạch: TẠI ĐÂY!


Tin: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2018
Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng tại huyện Thăng Bình
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017
Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2017 đạt mục tiêu đề ra
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Huyện Thăng Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2017
    
1   2   3  
    

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)