Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Chi tiết tin
Bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
TỔNG HỢP BIỂU MẪU, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- 2026
Tác giả: Quản trị Phòng nội vụ .Ngày đăng: 29/04/2021 .Lượt xem: 2745 lượt.
     BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG CÁC BIỂU MẪU CỦA CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ

I. Đối với UBBC cấp tỉnh:

1. Biểu chung:

- Mẫu số 30/HĐBC (biểu thống kê sơ bộ kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)

- Mẫu số 32/HĐBC (biểu thống kê chính thức kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)
file đính kèm
1.Mẫu số 30.doc
2.Mẫu số 32.doc

2. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội:

- Mẫu số 18/HĐBC-QH (báo cáo về dự kiến phân bổ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo đơn vị bầu cử)

- Mẫu số 19/HDDBC-QH (danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số…..)

- Mẫu số 22/HĐBC-QH (Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Quảng Nam)

- Mẫu số 23/HĐBC-QH (Báo cáo về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Quảng Nam)
file đính kèm
1. Mẫu số 18.doc
2. Mẫu số 19.doc
3. Mẫu số 22.doc
4. Mẫu số 23.doc


     3 Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

- Mẫu số 24/HĐBC-HĐND (Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND….)

- Mẫu số 27/HĐBC-HĐND (Biên bản tổng kết cuộc bầu cử...)

- Mẫu số 28/HĐBC-HĐND (danh sách những người trúng cử...)

- Mẫu số 37/HĐBC-HĐND (Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND)

- Mẫu số 38/HĐBC-HĐND (danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu....)

- Mẫu số 40/HĐBC-HĐND (Giấy chứng nhận đại biểu HĐND....)
file đính kèm
1. Mẫu số 24.doc
2. Mẫu số 27.doc
3. Mẫu số 28.doc
4.Mẫu số 37.doc
5.Mẫu số 38.doc
6.Mẫu số 40.doc

             II.  Đối với Ban bầu cử đại biểu Quốc hội:

- Mẫu số 21/HĐBC-QH (xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số…….)

- Biểu trung gian 20A (dành cho cán bộ trưng tập ở xã) và biểu trung gian 20B (dành cho cán bộ trưng tập ở huyện).        

III. Đối với Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Mẫu số 26/HĐBC-HĐND (biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBHĐND.... ở đơn vị bẩu cử số...)

- Biểu trung gian 25A (dành cho cán bộ trưng tập ở xã) và biểu trung gian 25B (dành cho cán bộ trưng tập ở huyện).
 file đính kèm
1.Mẫu số 21_QH.doc
2.Mẫu 20 AB_Bieu Trung gian tong hop kqua bau cu 2021-2026.xls
3.Mẫu số 26_HĐND.doc


IV. Đối với UBBC cấp huyện:

- Mẫu số 24/HĐBC-HĐND (Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND….)

- Mẫu số 27/HĐBC-HĐND (Biên bản tổng kết cuộc bầu cử...)

- Mẫu số 28/HĐBC-HĐND (danh sách những người trúng cử...)

- Mẫu số 37/HĐBC-HĐND (Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND)

- Mẫu số 38/HĐBC-HĐND (danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu....)

- Mẫu số 40/HĐBC-HĐND (Giấy chứng nhận đại biểu HĐND....)

- Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử (vận dụng theo mẫu 31/HĐBC)
 file đính kèm
1.Mẫu số 24.doc
2.Mẫu số 27.doc
3.Mẫu số 28.doc
4.Mẫu số 37.doc
5.Mẫu số 38.doc
6.Mẫu số 40.doc


V. Đối với Ban bầu cử cấp huyện

- Mẫu số 26/HĐBC-HĐND (biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBHĐND.... ở đơn vị bẩu cử số...)

- Mẫu số 25A (Mẫu trung gian dành cho cán bộ trưng tập ở xã (nếu cần)
 file đính kèm
1.Mẫu số 26_HĐND.doc
2.Mẫu 25 AB_Bieu Trung gian tong hop kqua bau cu 2021-2023.6.xls

    VI. Đối với Uỷ ban bầu cử cấp xã:

- Mẫu số 24/HĐBC-HĐND (Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND….)

- Mẫu số 27/HĐBC-HĐND (Biên bản tổng kết cuộc bầu cử...)

- Mẫu số 28/HĐBC-HĐND (danh sách những người trúng cử...)

- Mẫu số 37/HĐBC-HĐND (Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND)

- Mẫu số 38/HĐBC-HĐND (danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu....)

- Mẫu số 40/HĐBC-HĐND (Giấy chứng nhận đại biểu HĐND....)
file đính kèm
1. Mẫu số 24.doc
2. Mẫu số 27.doc
3. Mẫu số 28.doc
4.Mẫu số 37.doc
5.Mẫu số 38.doc
6.Mẫu số 40.doc

    VII. Đối với Ban bầu cử ĐBHĐND cấp xã

- Mẫu số 26/HĐBC-HĐND (biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBHĐND.... ở đơn vị bẩu cử số...)
file đính kèm
1.Mẫu số 26_HĐND.doc
   
   VIII. Đối với Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

- Phụ lục kiểm phiếu

- Mẫu số 34/HĐBC (biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu ĐBQH và ĐBHĐND các cấp)

- Mẫu số 20/HĐBC-QH (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV)

 

- Mẫu số 25/HĐBC-HĐND (Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử ĐBHĐND tỉnh, huyện, xã...)
file đính kèm
1.Phuluc_kiemphieu.doc
2.Mẫu số 34.doc
3.Mẫu số 20_QH.doc
4.Mẫu số 25_HĐND.docMẪU THẺ BẦU CỬ VÀ NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU, THỂ THỨC BỎ PHIẾU
[Trở về]

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)