Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục
Lĩnh vực
select
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội hoạt động trên địa bàn xã, thị trấn Hội, tổ chức phi chính phủ
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội hoạt động trên địa bàn huyện Hội, tổ chức phi chính phủ
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội hoạt động trên địa bàn xã, thị trấn Hội, tổ chức phi chính phủ
4 Nâng ngạch, bậc lương đối với cán bộ công chức cấp xã Xây dựng chính quyền
5 Thủ tục xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Tỉnh, TW Thi đua - khen thưởng
6 Đăng ký dòng tu, tu viện Tôn giáo
7 Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
8 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
9 Đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sơ tôn giáo Tôn giáo
10 Đăng ký việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo
11 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký Tôn giáo
12 Thủ tục xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
13 Nâng lương thường xuyên đối với cán bộ công chức xã Xây dựng chính quyền
14 Nâng lương thường xuyên đối với cán bộ công chức huyện Công chức, viên chức
15 Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội hoạt động trên địa bàn huyện Hội, tổ chức phi chính phủ
16 Bổ nhiệm công chức cấp xã Xây dựng chính quyền
17 Bổ nhiệm những người hoạt động không chuyên trách cấp xã Xây dựng chính quyền
18 Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh HĐND, UBND cấp xã Xây dựng chính quyền
19 Xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật CBCC xấp xã Xây dựng chính quyền
20 Nâng ngạch, chuyển, xếp ngạch, bậc lương đối với CBCC xã, thị trấn Xây dựng chính quyền
21 Nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC xã, thị trấn Xây dựng chính quyền
22 Nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo Công chức, viên chức
23 Thủ tục cử đi học đại học, sạu đại học Đào tạo bồi dưỡng

Bản quyền Phòng Nội vụ Huyện Thăng Bình
Địa chỉ: 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)